Projektet Innovationsupphandling X var ett 4-årigt projekt, finansierat av Vinnova. Projekttiden löpte från 1 februari 2012 till 31 december 2015, och ägare av projektet var kommunförbundet Inköp Gävleborg.
Projektet genomfördes i 4 pilotkommuner i Gävleborg.

Läs mer om det praktiska arbetet här >>

GENOMFöRANDE


Fyra kommuner i Gävleborgs län är utsedda till projektets piloter, och varje kommun bidrar med olika delar till projektets resultat.

Gävle

I Gävle har fokus varit att undersöka om möjligheten att utmana dagens entreprenad av matleverans till ett särskilt boende, Furug ården i Valbo. Där byts dagens middagslösning ut mot att personalen själva ansvara för planering, inköp och tillagning av middagsm ålet till de äldre. Detta sker på tre av avdelningarna och pågår mellan december 2012 till sista maj 2013. Under perioden har ingen extra personalresurs tilldelats eller extra medel beviljats. Pilotkommunen Gävle kommer att dokumenteras i en egen delrapport, Gävle rapporten kommer att färdigställas under maj 2013.

Ockelbo

I Ockelbo har fokus kommit att ligga på insamling av kunskap. Kunskap om det verkliga behovet beträffande måltidssituation för äldre. Bysjöstrand är det enda äldreboendet i kommunen och gör att de människor som är i behov av att komma till ett särskilt boende kommer dit. Det är en blandning av människor från centralorten och de som bott ute i de angränsande byarna. Det ger en god möjlighet att få intervjua människor från både tätort och landsbygd och om de olika levnadsförhållandena har betydelse för hur de ser på sin nuvarande måltidssituation.

Ljusdal

I Ljusdal finns två fokusområden. Det ena är på samma sätt som i Ockelbo en arena för kunskapsinsamlande, men då kunskap om hur det ser ut för personer i eget boende på landbygd med matleverans via kommunens försorg. Det andra fokusområdet i Ljusdal är byggandet av en testarena för den första versionen av en innovationsupphandling av en måltidssituation för äldre. Den kommer att äga rum i Ramsjö, en by i de norra delarna av Ljusdals kommun. Pilotkommunen Ljusdal kommer att dokumenteras i en egen delrapport.

Söderhamn

I Söderhamn planeras en förkommersiell upphandling i konkurrens, av en måltidstjänst för äldre att genomföras med start under hösten 2013. Upphandlingen kommer att genomföras med den nya kunskap som framkommit under projektet som helhet. Förutom rapporter från varje pilotkommun och det fortlöpande arbetet kommer vetenskapliga artiklar att skrivas från de resultat som projektet genererar.